เกี่ยวกับเรา

กมส.สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ สกศ.รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษา ด้านวิชาการในระดับปริญญาตรีแก่ นนร. ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนใน 1 สาขาวิชา คือ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ดำเนินการสอน นนร. ให้สามารถบูรณาการ ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการและพัฒนา ตามหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้น บรรลุวัตถุประสงค์

ภารกิจ

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ มีหน้าที่ให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ นนร.สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการ ผลิต นนร. ที่เป็นเลิศ ทางวิชาการด้านการพัฒนา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2557 ขึ้น โดยกำหนดแนวคิดด้านการพัฒนากองวิชาให้ ครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร งานวิชาการ การ พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย การพัฒนาอาคารสถานที่ ตลอดจนงานบริการ ทางวิชาการแก่ หน่วยงานหรือสังคมภายนอก และเพื่อให้การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการมีประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติราชการในปีต่อ ๆ ไปจึงได้ทำการประเมินแผนปฏิบัติราชการในครั้งนี้ขึ้น

ปณิธาณ

เป้าหมาย
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการศึกษาเพื่อความสำเร็จแห่งกองทัพ และความสุขของประชาชน

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ คือ ผลิตนายทหารสัญญาบัตร ให้เป็นนายทหารหลัก ของกองทัพบก ที่พร้อมด้วยคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู้ทางวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคม ศาสตร์เพื่อการพัฒนาและวิชาการทหาร สามารถออกไปรับราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้เพียงพอในการที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น

2. เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารที่ดี มีคุณธรรม มีความ ซื่อสัตย์สุจริต สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มุ่งสู่กระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนา"

การจัดการเรียนการสอนของกองวิชา: มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ทั้งห้าแขนงวิชา เพื่อให้เป็นแกนหลักขององค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อกระบวนการและภารกิจในการพัฒนาเป็นสำคัญ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการองค์ความรู้ระดับอุดมศึกษาและวิทยาการทางทหารเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการจัดการเรียนการสอน เพื่อที่จะมั่นใจว่า "นนร. ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จักเป็นนายทหารที่ดี และเป็นกำลังสำคัญของกองทัพในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างรอบด้าน"

แขนงวิชา
กฎหมาย

แขนงวิชา
เศรษฐศาสตร์

แขนงวิชา
รัฐศาสตร์

แขนงวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

แขนงวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

ศึกษารูปแบบลักษณะของกฎหมายตลอดจนกระบวนการทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำหน่วยขนาดเล็กระดับหมวด รวมทั้งการขยายกรอบความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบอบการเมืองการปกครองของประเทศไทยและระหว่างประเทศ

ศึกษาหลักการ กระบวนการในการจัดทรัพยากรให้เกิดอัตถประโยชน์ ผ่านแนวคิดและวิธีการที่สร้างให้เกิดมูลค่า ตอบสนองต่อภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรของกองทัพบก ในกรอบความเข้าใจพื้นฐาน เพื่อการประยุกต์กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ศึกษากระบวนการทางการเมืองการปกครอง อันเป็น เครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรและประโยชน์แห่งรัฐ ซึ่งนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์และความมั่นคงของรัฐกับประชาคมโลกที่เป็น กรอบคิดและแนวทางในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจเป็นสำคัญ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมในรูปแบบความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อมีความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ตามเหตุปัจจัย ตลอดจนประยุกต์หลักการและกระบวน การในการสร้างความสัมพันธ์ ทางสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศึกษาการบริหารทรัพยากรในองค์กร การจัดระบบและระเบียบโครงสร้างในการบริหารจัดการ โดยใช้หลักการผ่านกรอบคิด ยุทธศาสตร์ และนโยบายในการพัฒนาหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหารอย่างเหมาะสม ตอบสนองภารกิจในการพัฒนาหน่วยงานอย่างเท่าทันต่อสถานการณ์