พันธมิตรทางวิชาการ
Our Academic Allies

     เครือข่ายทางสังคมเป็นการสร้างความมั่นคงอีกแนวทางหนึ่ง กมส.รร.จปร. จึงสร้างเครือข่ายทางสังคมทางวิชาการ โดยเป็น "พันธมิตรทางวิชาการ" ซึ่งเป็นเป็นข้อมูลที่สะท้อนวิสัยทัศน์และพลวัตทางความคิดของหลักสูตรในวิทยาการด้านสังคมศาสตร์จากทั่วโลก เพื่อให้พันธมิตรทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันนำมาซึ่งแนวทางการพัฒนาทางวิชาการที่ยั่งยืน

"What are the roles of the army in this changing world?"

     "Armies in today's world will continue to do what Armies have always done, defend national interests domestically and abroad. I think what has changed is every new way our interests have to be defended because we have defined new spaces - physical and psychological/cyber. Every time we have trouble or disagreements in how we define a space, that's where our armies come in to help 'draw lines in the sand'. "


Pascal Brun
USMA '16
Major in Engineering Management
Current Position: Battalion Commander of the Basic Training Program at the Haitian National Police Academy

     "The armies of the world serve as tool of foreign diplomacy for influencing other countries to act in a way that is beneficial for the home country. Increasingly those with great military power are allowed to get away with actions that countries with lesser militaries could never achieve. Armies are an arm of the government and the government should be a representation of national interest."


2LT Montele Adams U.S. Army
The Citadel '20
Major in Criminal Justice
Military Police Officer

(more to follow soon...)