รายวิชาที่เปิดสอน

ภาคการเรียน 1/64 ภาคการเรียน 2/64

ภาคการเรียนที่ 1/64

ชั้นปีที่ 1

 • SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ชั้นปีที่ 2

 • SS 2002 กฏหมายรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประเทศ
 • SS 2104 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
 • SS 2104E Basic Economics (วท.)
 • SS 2202 การเมืองการปกครองไทย
 • SS 2301 สังคมวิทยาเบื้องต้น
 • SS 2401 หลักรัฐประศาสนศาสตร์

ชั้นปีที่ 3

 • SS 3103 เศรษฐกิจประเทศไทย
 • SS 3203 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
 • SS 3303 นิเวศวิทยามนุษย์
 • SS 3304 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาประเทศ
 • SS 4404 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ชั้นปีที่ 4

 • SS 4003 กฏหมายปกครอง
 • SS 4307 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1
 • SS 4405 การบริหารโครงการ
 • SS 5429 หลักการตลาด
 • SS 5112 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ : เศรษฐศาสตร์การเมือง*
 • SS 5214 ความมั่นคงชายแดน*
 • SS 5323 หัวข้อพิเศษทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา: ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน*
 • SS 5406 หลักการประชาสัมพันธ์*
 • SS 5414 ทหารกับการบริหารการพัฒนา*

ชั้นปีที่ 5

 • SS 4204 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • SS 4309 หลักพื้นฐานการพัฒนา (วท.)
 • SS 5310 สัมมนา
 • SS 5424 การจัดการความขัดแย้งในภาครัฐ

ภาคการเรียนที่ 2/64

ชั้นปีที่ 1

 • SS 1201 หลักรัฐศาสตร์

ชั้นปีที่ 2

 • SS 2302 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • SS 2402 องค์การและการจัดการ
 • SS 3003 กฏหมายปกครอง

ชั้นปีที่ 3

 • SS 5205 การเมืองการปกครองเอเชียอาคเนย์
 • SS 3305 ปัญหาสังคม
 • SS 3306 การพัฒนาชุมชน
 • SS 3403 นโยบายสาธารณะเบื้องต้น

ชั้นปีที่ 4

 • SS 4104 เศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติการ
 • SS 4105 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน (วท. (Thai & EP))
 • SS 4308 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 2
 • SS 5406 หลักการประชาสัมพันธ์
 • เลือกเสรี*
 • เลือกเสรี*

หมายเหตุ: สามารถดูคำอธิบายรายวิชาได้ใน ผนวก ข ของเอกสาร หลักสูตร

*วิชาเลือกเสรี