ผู้บริหาร

พ.อ.ธนาวัฒน์ แสงสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ สกศ.รร.จปร.

พ.อ.กิจจา ศรีเมือง
รองผู้อำนวยการกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ สกศ.รร.จปร.