ทำเนียบ ผอ.กมส.

ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.อ. สุข เปรุนาวิน พ.ศ. 2494 - 2497
พ.อ. บัญชา มินทรขิน พ.ศ. 2497 - 2501
พ.อ. สนธิ แย้มสกุล พ.ศ. 2501 - 2516
พ.อ. สนิท โพธิสุข พ.ศ. 2516 - 2519
พ.อ. เลิศ คำแหงฤทธิรงค์ พ.ศ. 2519 - 2526
พ.อ. ชลินทร์ สุวรรณพันธุ์ พ.ศ. 2526 - 2528
พ.อ. สมพงษ์ ใหม่วิจิตร พ.ศ. 2528 - 2530
พ.อ.หญิง สาวิตรี สุนทโรวาท พ.ศ. 2530 - 2533
พ.อ.หญิง มารศรี ดวงนิมิตร พ.ศ. 2533 - 2538
พ.อ. นุกูล ใจอิ่มสิน พ.ศ. 2538 - 2543
พ.อ. วินัย คำทวี พ.ศ. 2543 - 2544
พ.อ.หญิง คมคาย นุกูลกิจ พ.ศ. 2544 - 2546
พ.อ.หญิง นวลทอง เสมรสุต พ.ศ. 2546 - 2547
พ.อ. จิรศักดิ์ สุขวัฒนา พ.ศ. 2547 - 2554
พ.อ. ภาณุวัตร อาดำ พ.ศ. 2554 - 2562
พ.อ. ธนาวัฒน์ แสงสุวรรณ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน