อาจารย์

แขนงวิชากฎหมาย

คุณวุฒิ

- ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
- กศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
- น.บ.
- นม. (กฎหมายมหาชน)

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

- น.บ.
- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
- ศศ.ม. (การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย)

คุณวุฒิ

- นบ.
- เนติบัณฑิตไทย
- นม. (กฎหมายมหาชน)

คุณวุฒิ

- น.บ.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)

แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์

คุณวุฒิ

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
- ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
- ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

- ศ.บ. (เชิงปริมาณ)
- พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)

ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์)
- วท.ม. (การจัดการ)
- ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
- ค.ด. (บริหารการศึกษา)

คุณวุฒิ

- ศ.บ.
- MSc. (International Economics, Finance and Development)

คุณวุฒิ

- ศ.บ.
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

คุณวุฒิ

- B.A. (Economics and Business)

คุณวุฒิ

- B.A. (Economics and Business)

แขนงวิชารัฐศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

- ร.บ. (บริหารรัฐกิจ)
- ร.ม. (การปกครอง)
- บร.ม. (การจัดการทั่วไป)
- ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

คุณวุฒิ

- ร.บ. (การปกครอง)
- ศศ.ม. (ยุโรปศึกษา)

คุณวุฒิ

- ร.บ. (การปกครอง)
- ศศ.ม. (การปกครอง)

คุณวุฒิ

- ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
- ร.ม. (รัฐศาสตร์)
- ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

คุณวุฒิ

- B.A. (Political Science)

แขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

- ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
- ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)

ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

- อ.บ. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
- สส.ม. (พัฒนาชุมชน)

คุณวุฒิ

- ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์)
- สค.ม. (สังคมวิทยา)
- ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
- ศษ.บ (การแนะแนว)

คุณวุฒิ

- อบ. (อักษรศาสตร์)
- M.A. (TESOL)
- Ph.D. (Asia and the Pacific)

คุณวุฒิ

- นศ.บ. (การประชาสมพันธ์)
- นศ.ม. (การโฆษณา)
- ปร.ด. (สื่อสารมวลชน)

คุณวุฒิ

- ค.บ. (มัธยมศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์)
- ค.ม. (วิธีวิทยาวิจัยการศึกษา)

คุณวุฒิ

- วท.บ. (ทบ.)

คุณวุฒิ

- สม.บ.
- สม.ม. (การวิจัยทางสังคม)

แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

- ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)
- ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

คุณวุฒิ

- ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)

คุณวุฒิ

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
- M.S.A. (International Administration)

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

- ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์)
- ศศ.ม. (บริหารการศึกษา)
- รป.ม. (บริหารรัฐกิจ)

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

- พย.บ.
- ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
- บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
- กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)

คุณวุฒิ

- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
- รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)

คุณวุฒิ

- ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)
- รป.ม. (การบริหารงานส่วนท้องถิ่นและการจัดการเมืองใหม่)
- ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)

คุณวุฒิ

- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
- กจ.ม. (การจัดการทั่วไป)

คุณวุฒิ

- บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

คุณวุฒิ

- รป.บ. (การจัดการการคลัง)
- รป.ม.