สาระน่ารู้

"รวบรวมบทความ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งถอดมาจากประสบการณ์ของรุ่นพี่รุ่นน้อง จปร. เหมาะสำหรับ นนร. ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของทุกคน"

ต้องรู้

#UNDER MAINTENANCE#

ควรรู้

บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาสทหาร (ลงเมื่อ 28 พ.ค. 2564)

น่ารู้

#UNDER MAINTENANCE#

เรื่องเล่าจาก นนร.

     "ความรู้สึกของกระผมที่ได้มาศึกษาในกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์นั้นกระผมสามารถแยกความรู้สึกและความประทับใจได้ดังนี้

1. ความรู้สึกที่มีต่อครูอาจารย์ในกองกฎหมายและสังคมศาสตร์
กระผมมีความเชื่อมั่นและความประทับใจในด้านความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ตัวนักเรียนนายร้อยผู้ที่ลูกศิษย์ ให้เป็นนายทหารที่มีความรู้มีความสามารถที่จะนำพาองค์กรหน่วยงานในโอกาศหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยกระผมคิดว่าอาจารย์ในกองกฎหมายและสังคมศาสตร์นั้นมีแนวทางในการถ่ายทอดความรู้แก่ลูกศิษย์ให้นำความรู้และสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับจากศึกษาในกองนี้ไปใช้ได้จริง ไม่ว่าเป็นการปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และสิ่งหนึ่งที่กระผมประทับเป็นอย่างยิ่งคือการได้เป็นลูกศิษย์ของทูลกระหม่อมอาจารย์ และการสอนให้พวกกระผมมีความกตัญญูรู้สำนึกในการจะเป็นนายทหารที่ดีในการตอบแทนคุณแผ่นดิน การที่เราเป็นองค์กรหลักในการดูแลและค้ำจุนสถาบันหลักของชาติอันเป็นสัญลักษณ์ของชาติเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่มีประเทศใดเหมือน คือสถาบันกษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจหลักของปวงชนชาวไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป

2.ด้านวิชาการความรู้
โดยหลัก ๆ แล้วในกองกฎหมายและสังคมศาสตร์มีเนื้อหาด้านวิชาการหลายด้านเช่น ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารการจัดการองค์ในภาครัฐ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการเมือง นี่เป็นตัวอย่างที่กระผมได้เรียนรู้และได้องค์ความรู้จากการศึกษามาก่อเกิดเป็นองค์รวมในการก่อเกิด เป็นแก่นสารความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานหลังจากจบการศึกษาจากที่แห่งนี้ไป โดยเป็นการเรียนการสอนที่มุ่งให้ นักเรียนนายร้อยในกองนี้เกิดความคิด การแก้ปัญหาต่าง ๆ เพราะชีวิตในการทำงานที่แท้จริงย่อมมีอุปสรรคต่างมาบั่นทอนจิตใจเรา แต่วิชาการและองค์ความรู้ที่ได้รับจากกองกฎหมายและสังคมศาสตร์เป็นดั่งเกราะที่คอยป้องกันเราให้อยู่รอดในสนามรบคือสังคมเป็นอยู่ดังในทุกวันนี้"

นนร.เอกพันธ์ รองเดช ชั้นปีที่ 5 ตอน สศ. (ตท.58 จปร.69)

ความรู้สึกเมื่อได้มาศึกษาที่กองกฎหมายและสังคมศาสตร์

     "การศึกษาที่ดีนั้นย่อมมาจากการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นการเติมเต็มในส่วนที่การเรียนรู้เพียงจากหน้าหนังสือไม่สามารถให้ได้ โดยการศึกษาของระบบการสอนของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์นี้สามารถเติมเต็มได้ด้วยคณาจารย์ที่มากความสามารถ และเอาใจใส่ต่อนักเรียนนายร้อยเป็นอย่างดี พร้อมทั้งคณาจารย์ที่เสียสละเวลาส่วนตัวอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองทางด้ายคุณธรรมจริยธรรมของ นักเรียนนายร้อยอย่างแท้จริง เฉกเช่นภาพกิจกรรมที่ข้าพเจ้าเกิดความประทับใจที่ได้ยกตัวอย่างมานี้ เป็นเหตุการณ์การสักการะไหว้ศาลาวงกลมก่อนการออกฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๒ และก่อนการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๓ โดยมีคณาจารย์ของกองกฎหมายและสังคมศาสตร์เป็นผู้ริเริ่มและนำกิจกรรม ถึงแม้วันนั้นจะล่วงเวลามากกว่า ๒๒.๐๐ น. แต่ด้วยความตั้งมั่นของทั้งอาจารย์และนักเรียนก็สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้สำเร็จผล เป็นกิจกรรมที่ไม่มีระบุในหลักสูตร เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้บังคับให้มี แต่เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมใจของทั้งอาจารย์และนักเรียน จึงก่อให้เกิดความประทับใจที่ยากจะลืมเลือนครับ

การได้ศึกษาในกองกฎหมายและสังคมศาสตร์ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิชาสาระที่สามารถใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน อีกทั้งได้รับความประทับใจในแบบที่ยากจะหาสิ่งใดเท่าเทียมได้ครับ"

นนร.จิรายุส ถิ่นสุข ชั้นปีที่ 4 ตอน สศ. (ตท.59 จปร.70)

     "ในยุคที่ความคิดค่านิยมในการเลือกสาขากองวิชาที่เรียนนั้น จะต้องเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณวิศวกรรมต่างๆ หรืออาจจะมุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในการศึกษาทางชีววิทยา แต่หากลองมองย้อนกลับไปว่า ยังมีทางเลือกที่จะสามารถนำพาทุกคนก้าวไปสู่การเป็น “ทหารนักพัฒนา” กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ไม่เพียงจะให้ความรู้ในภาควิชาการของสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แต่ยังได้ให้โอกาสกับ นนร. ได้เปิดประสบการณ์ทางความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้จากการลงมือทำ รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นทหารนักพัฒนา เพื่อเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามพระราชดำริแนวทางการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทหารไม่ใช่แต่จะเป็นเพียงรั้วของชาติ แต่ทหารจะต้องผู้ที่เข้าใจในบทบาททางสังคม เข้าถึงปัญหาและสถานการณ์ในบ้านเมือง เพื่อที่จะพัฒนาชาติและบ้านเมือง ในหน้าที่และบทบาทการเป็นทหารนักพัฒนา"

นนร.นิติพล ศรีบุรินทร์ ชั้นปีที่ 4 ตอน สศ. (ตท.59 จปร.70)