หลักสูตร

(คลิกที่หัวข้อเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Bachelor Of Arts in Social Science for Development

cadet

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก ที่พร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้


  • 1) เป็นต้นแบบของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะผู้นำที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรรม มีวินัย มีความกล้าหาญ เสียสละ รู้และธำรงแบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน
  • 2) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี และความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ ทั้งด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ ที่จำเป็นต่อการบูรณาการไปประยุกต์ในการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
  • 3) มีทักษะในการประยุกต์องค์ความรู้ด้านการพัฒนา ไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานหรือเอกสารงานวิจัยรวมทั้งทักษะทำงานเบื้องต้นในการพัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนาตามกรอบภารกิจของกองทัพบก
  • 4) มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการวิจัยอย่างเพียงพอ พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งสามารถนำมาวิเคราะห์หาข้อสรุป เพื่อทำความเข้าใจชุมชนหรือเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการพัฒนาและเป็นพื้นฐานต่อการทำด้านความมั่นคง
  • 5) มีความรู้และทักษะการใช้ความรู้ทางการทหาร สามารถเป็นผู้บังคับบัญชาและนำหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานของเหล่าทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ตลอดจนวิทยาการทหารอย่างกว้าง ที่จำเป็นต่อการรับราชการทหารในช่วงแรก และมีพื้นฐานในการศึกษาต่อเพิ่มเติมจาก รร.เหล่าสายวิทยาการต่อไป
  • 6) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษที่เป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการพัฒนาและดำรงความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งต่อตนเองและเสริมสร้างให้แก่กำลังพลในหน่วยงานของตน ตลอดจนมีจิตสำนึกสัญชาตญานในการเป็นนักรบ
  • 7) มีทักษะความสามารถในการฝึกสอน อบรม และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับหมวด

การบริหารจัดการ

ดำเนินการโดยคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้บริหารของกองวิชา โดยทำงานประสานกับผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า การดำเนินการด้านวิชาการอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์ของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า