แผนกธุรการ/สนับสนุน

แผนกธุรการ

ร.ท.หญิง ณัฐณิชาช์ คำชุ่ม

ประจำกอง

จ.ส.อ.อรรถวุฒิ ไวยภาษ

เสมียน

จ.ส.อ.อำพล อภิคมานนท์

เสมียน

ส.อ.ชลอ สุขสิริ

เสมียน

ฝ่ายสนับสนุน

นายเกียรติศักดิ์ ทองบริบูรณ์

พนักงานรักษาสถานที่